Generelle betingelser

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
for ACelSHOP ApS

januar 2015

1         Anvendelse

1.1   Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det
       omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

2         Tilbud og priser

2.1    Samtlige tilbudte og aftalte priser er gældende eksklusiv moms.

2.2    ACelSHOP ApS har ret til godtgørelse for omkost­nings­stigninger i tiden efter tilbuds­datoen 
        som følge af ændringer i valutakurser og offentlige skatter og afgifter.
        Endvidere tages forbehold for mellemsalg.

2.3    Tilbud er gyldige i indtil 1 måned fra udskriftdato, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

2.4    Hvis den aftalte leveringstid pga. aftale herom ifølge NL 92 pkt. 12 forlænges med mere
        end 6 måneder, er ACelSHOP ApS ikke bundet af den aftalte pris, men har ret til at fordre
        en rimelig pris, som i så fald fastsættes i forhold til de alment gældende priser på
        leveringsdagen.

3         Levering og transport

3.1    Levering sker ”Ex Works” i henhold til Incoterms 2000, medmindre andet er aftalt.

3.2    Opgivne leveringstider er som udgangspunkt vejledende. Foreligger der en aftale om fast
        leveringstid, regnes leveringstiden fra den dag, hvor endelig ordre er bekræftet af
        ACelSHOP ApS og samtlige oplysning­er, der er nødvendige for leverancens gennemførelse,
        er kommet i ACelSHOP ApS  besiddelse.

4         Fakturering og betaling

4.0    Vi anbefaler som udgangspunkt, at du betaler med dankort/kreditkort/edankort.

4.1    Løbende arbejder faktureres månedsvis.

4.2    Medmindre andet er anført på fakturaen, er hele fakturabeløbet forfaldent til betaling
        netto kontant på fakturadato. Eventuel kasserabat fremgår af fakturaen.

4.3    Mindre fejl og mangler samt eventuelle leveringsforsinkelser berettiger ikke til
        tilbageholdelse af nogen del af betalingen.

4.4    Fra forfaldsdato beregnes en morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned. Ved fremsendelse
        af rykker beregnes et rykkergebyr på kr. 75,00.

5         Returnering

5.1    Leverede varer tages kun retur efter særskilt, forudgående skriftlig aftale med
        ACelSHOP ApS . Produktionsvarer og skaffevarer tages ikke retur.

6         Ansvar for mangler

6.1    Overfor den oprindelige køber indestår ACelSHOP ApS for, at de leverede varer er
        mangelfrie. Uanset NL 92 pkt. 25 og 28 gælder følgende:

6.2    Køber skal afholde omkostningerne og have risikoen for transporten af alle fejlagtige dele
        til ACelSHOP ApS , mens ACelSHOP ApS skal afholde omkostningerne og have risikoen i 
        forbindelse med transporten af ombyttede eller reparerede dele til det i aftalen angivne
        bestemmelses­sted eller – hvis et sådant ikke er angivet – til leveringsstedet. Når
        ACelSHOP ApS har modtaget skriftlig reklamation i henhold til NL 92 pkt. 24, skal manglen
        afhjælpes så hurtigt, som omstændighederne kræver. Hvis ACelSHOP ApS udfører
        ovennævnte reparationer hos køberen, skal køberen afholde rejseomkostninger, diæter,
        rejsetids­godtgørelse samt hotelophold for ACelSHOP ApS ’ personale. Køber skal endvidere
        afholde omkostninger til demontering og montering.

6.3   Sælgerens ansvar for at opfylde sine forpligtelser, hvad angår afhjælp­ning af mangler,
       omfatter kun de af sælgeren leverede varer.

7         Ansvar for skade forårsaget af materiellet (produktansvar)

7.1    Uanset bestemmelsen i NL 92 pkt. 36 gælder følgende:

7.2    ACelSHOP ApS er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lov nr. 371 af den
        7. juni 1989 om produktansvar, dog således at en eventuel skadeserstatning begrænses til 
        maks. DKK 5.000.000,00 pr. skadelidte.

7.3    For skade på fast ejendom og løsøre er ACelSHOP ApS alene ansvarlig, såfremt det påvises,
        at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af ACelSHOP ApS eller andre, som 
        ACelSHOP ApS har ansvaret for. Ansvaret for sådan skade begrænses til maks.
        DKK 5.000.000,00 pr. skade.

7.4    Den samlede skadeserstatning for personskade såvel som for skade på fast ejendom og 
        løsøre er i alle tilfælde begrænset til et beløb svarende til 10 gange den salgspris, som 
        ACelSHOP ApS modtog fra køber for det enkelte produkt, som har forvoldt skade, dog
        maksimalt DKK 10.000.000,00 for hvilke der er etableret dækning i forsikringsselskab.

7.5    I det omfang ACelSHOP ApS måtte blive pålagt produktansvar – for tings- eller
        personskade – overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde ACelSHOP ApS skadesløs,
        i det omfang ACelSHOP ApS' ansvar overskrider DKK 10.000.000,00.

8        Lovvalg og værneting

8.1    Alle tvistigheder i forbindelse med ordrer eller kontrakter skal afgøres efter dansk ret ved
        Sø- og Handelsretten i København, uanset om sagen anlægges af køber eller ACelSHOP ApS.

9         Særlige vilkår

9.1    I det omfang intet andet er aftalt i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er parterne
        enige om, at NL 92 finder anvendelse. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem NL 92
        og nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal sidstnævnte have forrang.

   
     
Fortsæt

Indkøbskurv

..er tom!

Information

 ACelSHOP ApS
 ACelSHOP historie
 Sådan handler du
 Generelle betingelser
 Sikkerhed
 Priser og Levering
 Returret + reklamation
 Persondata
 Garanti
 QR
 RoHS/REACH
 Sitemap
 Kontakt os

Tilbud


Valuta


Sprog

Dansk English

Vi Accepterer